Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Personal trainer + voedingsdeskundige + afslankingsconsulent: Patrick Vanschoonlandt, in het bezit van diploma, personal trainer expert, (sport)-voedingsdeskundige, afslankingsbegeleiding, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Patrick Vanschoonlandt, inSHAPEmetPAT, gevestigd te Herent. 

Cliënt: de persoon aan wie door de personal trainer, voedingsdeskundige, afslankingconsulent, advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Locatie: inSHAPEmetPAT, gevestigd aan de Rijweg 93a te Herent, tenzij anders overeengekomen met cliënt.

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de personal trainer, voedingsdeskundige, afslankingconsulent is verwezen.

 

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST
2.1 Totstandkoming. De personal trainer, voedingsdeskundige, afslankingconsulent doet op basis van kennismaking en/of intake de cliënt een aanbod tot begeleiding. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt. Voor opdrachtgever gelden afzonderlijke afspraken.

2.2 Duur. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd. Bij afname van een traject voor bepaalde duur kan deze uitgebreid worden met losse consulten, extra uitbreidingen of overgezet worden naar een ander traject.

ARTIKEL 3 TARIEVEN
Vooraf van de begeleiding wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven voor de begeleiding zijn vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. inSHAPEmetPAT is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. inSHAPEmetPAT beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. De tarieven zijn inclusief 21% BTW of andere wettelijke heffingen indien deze berekend zouden moeten worden. Tarieven zijn gebaseerd op directe tijd van het consult en indirecte uitwerktijd van dossier. Voedingsdeskundig advies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

ARTIKEL 4 BETALING
Betaling dient bij aanvang van begeleiding te zijn voldaan. Betaling aan inSHAPEmetPAT dient bij voorkeur contant, via bankoverschrijving of via bancontact (elektronisch via smartphone) plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen 5 dagen na datering betaald te hebben. Indien de nota dertig dagen na datering niet is voldaan, is de
personal trainer, voedingsdeskundige, afslankingconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Bij uitzondering worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.

ARTIKEL 5 VERHINDERING
Indien de cliënt verhinderd is om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dient de cliënt inSHAPEmetPAT hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Andersom zal inSHAPEmetPAT de cliënt ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen bij verhindering.

ARTIKEL 6 GEGEVENS EN PRIVACY
Gegevens van cliënt worden niet zonder toestemming van cliënt aan derden overhandigd. Papieren dossier wordt tot 3 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Digitale dossiers worden tot 6 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Mocht inSHAPEmetPAT interesse hebben om het succesverhaal van cliënt openbaar te delen dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan cliënt alvorens te publiceren via een daarvoor van toepassing zijnde GDPR-formulier. Op de pagina privacy statement kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beheerd.

ARTIKEL 7 KLACHTEN
Indien cliënt een klacht heeft wordt deze in eerste instantie met inSHAPEmetPAT besproken en indien mogelijk onderling opgelost. Indien partijen er niet samen uitkomen zal een derde onafhankelijk persoon in de arm worden genomen. 

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Wanneer de cliënt een klacht heeft, probeert deze het in eerste instantie met inSHAPEmetPAT op te lossen. Partijen doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van inSHAPEmetPAT is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Belgisch recht is van toepassing.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
inSHAPEmetPAT kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. inSHAPEmetPAT sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld. inSHAPEmetPAT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.

ARTIKEL 10 DISCLAIMER
De informatie op de website of social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. inSHAPEmetPAT kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijde volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. inSHAPEmetPAT sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.

Rijweg 93a

3020 Herent

BE0720867277    

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 by inSHAPEmetPAT